Barn og unge

Vi har spisskompetanse på behandling, utredning og kompetanseheving innen feltet traumatisk stress hos barn og unge.

Vi tilbyr følgende tjenester for barn og unge

 • behandling for traume- og stressrelaterte lidelser
 • foreldreveiledning
 • veiledning til omsorgsgivere/miljøterapeuter
 • kurs og opplæring i traumebevisst omsorg og traumebehandling
 • utredning og rådgivning

Traumebehandling

Når barn og unge som utsettes for ulike belastninger kan få stressreaksjoner. Det kan handle om mobbing, vonde skilsmisser, vold, ulykker, overgrep, krigsopplevelser, smertefulle medisinske inngrep, eller sykdom. Slike erfaringer kan sette i gang sterke posttraumatiske stressreaksjoner som intens redsel, sterkt ubehag, og en opplevelse av at verden er blitt utrygg eller uforutsigbar. Reaksjonene kan komme raskt, eller utvikle seg mer gradvis. Det behøver ikke medføre langvarige plager, men hos noen kan frykten ta overhånd og påvirke funksjonen til barnet, og familien. Våre psykologer kartlegger stress- og traumereaksjoner, og finner en hensiktsmessig behandlingstilnærming som kan hjelpe barnet til å gjenoppta sin funksjon. Vi tilbyr forskjellige evidensbaserte behandlingstilnærminger, og skreddersyr et behandlingsopplegg som passer for barnet og familien. 

Vi tilbyr blant annet: EMDR, TF-CBT, SMART, CPP, Narrativ eksponeringsterapi.

Foreldreveiledning

Det kan være vanskelig å forstå barna og ungdommens uttrykk når de har det vanskelig, og mange foreldre og omsorgsgivere kjenner på usikkerhet, avmakt og frustrasjon. Våre psykologer kan hjelpe med å forstå barnas uttrykk slik at det blir lettere å møte barnas behov. Typiske problemstillinger kan være kommunikasjonsvansker, usikkerhet rundt grensesetting, hvordan hjelpe barnet til å regulere seg bedre. VI tilbyr også familiesamtaler. 

Veiledning til miljøterapeuter 

Vi gir veiledning til barneverninstitusjoner med fokus på å hjelpe omsorgsgiverne med å reflektere over egen praksis, og å møte barnas behov best mulig. Det kan være jevnlig veiledning, eller når det oppstår ulike utfordringer som avdelingen ønsker å bistand med. Våre psykologer har lang erfaring fra å veilede og støtte barneverninstitusjoner, og kjenner godt til typiske problemstillinger og utfordringer med barn og unge som har komplekse vansker og befinner seg i en vanskelig livssituasjon. Vi har spesiell kompetanse på utviklingstraumer og tiltak som er hensiktsmessig for disse barna.  VI tilbyr prosessveiledning der vi følger gruppen over tid, og kan jobbe med gruppedynamikk. 

Kurs og opplæring

Vi holder kurs i traumesensitiv omsorg, og i traumebehandling. Faglig leder Mari K Bræin har utviklet kompetansehevingsprogrammet Traumesensitivt barnevern for RVTS øst, og kan tilpasse programmet til behov i tjenesten. Vi kan også tilby implementeringsstøtte og lederstøtte da vi vet at det tar tid å ta i bruk ny kunnskap. Vi kan tilby program som går over lenger tid, eller kortere kurs og foredrag. 

Vi gir kurs og foredrag på temaene:

 • Giftig stress og omsorgssvikt
 • Traumebehandling
 • Traumesensitiv omsorg
 • Hvordan legge til rette for traumatiserte barn og unge i skole og barnehage?
 • Sensory Motoric Arousal Regulation Treatment (SMART) 
 • Skisse for behandling av traumeminner 

Utredning av barn og unge med komplekse behov 

Vi kan bistå med utredning og kartlegging av barn i spesielt vanskelige saker for barneverntjenesten og kommunale tiltak. Vi benytter NMT (nevrosekvensiell tilnærming) til å kartlegge barnets fungering, og vil ut i fra denne analysen komme med råd og veiledning ift tiltak som kan være hensiktsmessig. Vi gir også oppfølging og veiledning over tid. 

Se filmen om «Pinnsvinets dilemma» som handler om hvor vanskelig det kan være med intimitet når man har opplevd å bli sviktet.

Ta kontakt med mari@traumepsykologi.no for mer informasjon.