/Fagartikler
Fagartikler
Her har vi samlet et knippe artikler skrevet av våre medarbeidere om aktuelle tema innen vårt fagfelt.

Childhood trauma articleBarndomstraumer

I de siste årene har vi fått mer kunnskap om traumatisk stress og hvilke konsekvenser det kan få for barn og unges utvikling. En rekke studier har funnet tydelig sammenheng mellom belastninger i barndommen og helseplager senere i livet (Aakvaag & Strøm, 2019; Felitti et al., 1998; Public Health Wales, 2014; Sroufe, Coffino, & Carlson, 2010). Et vedvarende høyt stressnivå kan medføre nevrobiologiske tilpasninger som kan gi økt sårbarhet for en rekke helseplager, som igjen er assosiert med avbrutt skolegang, risikoatferd og forkortet levetid. Belastninger i barndom og ungdomstiden er derfor en betydelig trussel mot folkehelsen.

kolegastotteI moderne krise- og katastrofebistand har vi i stadig økende grad sett at denne også inneholder en komponent for psykologisk ivaretakelse av de kriserammede.

 Dette blir ofte sett på som en oppgave for profesjonelle psykologer og andre, og det er klart at fagfolk spiller en viktig rolle når reaksjonene eller hendelsene er svært alvorlig, samt som støttespillere for ledere og andre som må håndtere krisen internt i organisasjonen. Men den viktigste støtten en kriserammet kan motta er, ved siden av støtte fra familie og venner, den støtten kolleger bidrar med. 

terapiformerMange lurer på hva terapi er, og hvilke typer vi driver med.

Noen søker psykolog for behandling av spesifikke lidelser, noen sliter med stress og livskriser, mens andre kun trenger en samtalepartner rundt krevende forhold i arbeid eller privat.
 
Våre psykologer i Oslo arbeider både med privatpersoner, ansatte som henvises via sin arbeidsgiver og klienter som er henvist via et forsikringsselskap.
 
Senterets psykologer arbeider etter evidensbaserte metoder, og kan tilby flere behandlingsmetoder. Behandlingsmetodene er ulike og kan derfor passe til ulike problemstillinger. Innholdet i metodene kan likne på hverandre, men har hovedvekten på ulike ting.

krisereaksjonerHva er de vanligst krisereaksjonene?

 Først har vi de vanlige akutte krisereaksjonene vi opplever, som gjerne er av forbigående art og som av natur er sterke stressreaksjoner. Dette er reaksjoner de aller fleste av oss kjenner fra vårt eget liv, for eksempel om vi har kjørt en bil i grøfta og husker hvordan vi fikk hjertet i halsen og kjente redselen før vi så at alt gikk vel, tross alt. Dette er vanlige stressreaksjoner, som er forbigående av natur og ikke utgjør noen kilde for bekymring som sådan. 
 

utbrenthetUtbrenthet er et populært, men omstridt begrep.

 
Enkelt sagt beskriver det en tilstand hvor mennesker er så utslitt at de ikke fungerer tilfredsstillende lenger. Utbrenthet er en psykologisk og fysisk tilstand som kan skyldes mange, og sammensatte årsaker hvorav de viktigste ofte er knyttet til forhold ved arbeidsplassen. Fenomenet krever seriøs oppmerksomhet da utbrenthet og psykisk betingede lidelser er blitt en viktig hovedårsak til sykefravær i Norge.