Kurs
Kurs
Våre kursholdere har mange års erfaring fra foredragsvirksomhet og opplæringstiltak i Norge og internationalt. Alle oppdrag utføres i tett dialog med oppdragsgiver. Vi leverer alt fra en times foredrag til treningskurs over flere dager.

 

Kollegastøtteordninger ble introdusert i politiet i Norge tidlig på 1990-tallet, og har siden blitt etablert i mange ulike virksomheter. I over 15 år har vi kurset kollegastøtter i politiet, vi har bistått flyselskaper, sosial- og helseinstitusjoner, bistandsorganisasjoner og også helt «vanlige» virksomheter som har etablert kollegastøtte som et tiltak for å bedre sin personalomsorg. 

 

Vår "modell"

Vi er kjent med at det er ulike modeller og tilbud i markedet for opplæring av kollegastøtter. Vår filosofi er veldig enkel, kollegastøtter trenger opplæring så de kan det grunnleggende om tema som stress, sekundærtraumatisering og psykiske traumer. Akkurat hvilke tema som bør vektlegges vil variere avhengig av hvilke belastninger som er mest uttalte i den aktuelle virksomheten.

Videre trenger kollegastøtter opplæring i gjennomføring av støttesamtaler (defusing) og hvordan de best kan bistå en kollega som har opplevd belastninger. Til sist trenger de avklaring og forståelse av sin rolle, inkludert forståelse for grensene for hva de skal involvere seg i og når det er tid for å henvise til et helsefaglig tilbud.

Det er viktig for en godt fungerende kollegastøtteordning er at kollegastøttene kan motta grunnleggende opplæring, at det er gode systemer internt i ordningen så de kan søke råd og støtte hos hverandre. Videre bør det være «oppfølgingskurs» med fokus på videre trening i spesifikke tema som er viktige i den aktuelle virksomhet.

Kollegastøttene skal også ha god kunnskap om hvordan de kan henvise en ansatt til psykolog e.l. Dette er spesielt viktig der ansatte blir utsatt for vold eller andre potensielt traumatiske hendelser, da det er avgjørende at både hendelsen og reaksjoner blir betryggende dokumentert i en helsejournal.

Vårt arbeid bygger dels på teori og erfaring med Critical Incident Stress Debriefing, en modell som ble utviklet på 1980-tallet og rettet seg mot hjelpere etter store katastrofer. Modellen er utviklet og tilpasset over årene, og deler av denne modellen er integrert med kunnskap fra stress- og traumefeltet, inkludert nyere kunnskap om sekundærtraumatisering og utbrenthet.

Vi opererer ikke med en «egen» modell, vi tror sterkt at grunnleggende begreper om både reaksjoner og tiltak er godt beskrevet i det språket vi alle anvender i hverdagen. Begrepet «støttesamtale» er det begrepet norsk politi anvender for det som også blir kalt «defusing» eller «avlastningssamtale», navnet er ikke det viktige men hva vi tenker en kollegastøtte skal lære seg, og som nevnt er vår erfaring at dette ikke skal være hverken komplisert eller tidkrevende å tilegne seg.

 

Vårt tilbud

  • Opplæring av kollegastøtter: Vi tilbyr kurs og opplæring innen kollegastøtte. Et «grunnkurs» kan gjennomføres på 1-2 dager, litt avhengig av deltakernes tidligere erfaringer og kompetanse samt hvor mye trening som er ønsket med hhv individuell samtaler og evt gruppesamtaler. 
  • Oppfølgingskurs for kollegastøtter: Disse kan være av en halv eller hel dags varighet, med fokus på videre trening i aktuelle tema samt diskusjoner knyttet til aktuelle case basert på kollegastøttenes erfaringer.
  • Veiledning og rådgivning til kollegastøtter: Våre erfarne psykologer kan være et profesjonelt tilbud for kollegastøttene som ønsker å drøfte saker eller søke råd når de står i vanskelige saker.
  • Psykologisk bistand til ansatte: Vi kan tilby psykologisk oppfølging til ansatte dersom slik støtte ikke er tilgjengelig gjennom andre tjenester tilknyttet virksomheten (internt, BHT, helseforsikring). Vi gjentar at det er svært viktig at ansatte etter traumatiske hendelser blir tilbudt, og tar imot et adekvat helsetilbud hos psykolog e.l. som har kompetanse med traumer. Manglende oppfølging, og tilhørende journalføring, kan ha negative konsekvenser om det senere viser seg at hendelsen kan bidra til en yrkesskade.

 

Åpne kurs

Et nytt tilbud hos oss er at vi nå arrangerer åpne kurs om kollegastøtte. Se Kurskalender for mer informasjon.

 

 

Nyttige artikler: Kollegastøtte